Polityka informacyjna

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania, przetwarzania i dostępu do informacji na stronie www oraz urządzeniach Użytkownika, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

1

Administrator strony

 

Administratorem strony jest Human Support sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520552, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8971801215, REGON 022476412.

2

Administrator danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Human Support sp. z o.o., ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, NIP 8971801215, REGON 022476412.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Zajkiewicz, kontakt email: iod@humansupport.pl, lub listownie na adres spółki.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zapytania „Masz pytania?” będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b. (dane są niezbędne do przygotowanie oferty lub umowy RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowani odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż 3 miesiące.

 1. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zapytania „Dołącz do nas!” będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a. (zgoda osoby, której dane dotyczą RODO).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.

 1. Pani/Pana dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym będą wykorzystywane do wysyłania ofert pracy związanych z rekrutacją, na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a, (Rozporządzenia).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 12 miesięcy.

 1. Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych, podstawą przetwarzania będzie art. 6, ust.1, lit. f, (Rozporządzenia).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 1. Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych, podstawą przetwarzania będzie art. 6, ust.1, lit. f, (Rozporządzenia).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 1. Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji o ofertach pracy w formie newsletter’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, (Rozporządzenia).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 1. Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie plików Cookies ‘ciasteczek’w celu spersonalizowania, zapamiętania przez stronę Pani/Pan preferencji i ustawień, adres IP, data, godzina logowania. Podstawą przetwarzania będzie art. 173, Pr. telekomunikacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu usunięcia historii przeglądania na własnym urządzeniu oraz wycofania zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane lub powierzane podmiotom trzecim w celu rekrutacji i zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów powierzenia.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w procesie rekrutacji lub zatrudnienia, nie podanie danych lub podanie danych niezgodnych nieprawdziwych uniemożliwi zakończenie procesu rekrutacji i zatrudnienia.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  3

Definicje

 

 1. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 5. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 6. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 7. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 8. Cookies Administratora oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 9. Cookies Zewnętrzne oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 10. Serwis oznacza stronę̨ internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie humansupport.pl.
 11. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 12. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  4

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi zgodnie z umową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

 


Cele w jakich wykorzystywane są̨ Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Administrator wykorzystuje do usługi zewnętrzne Cookies w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 7. Administrator wykorzystuje do usługi zewnętrzne Cookies w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

 

6
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.